Rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Tuke team Oy (2749255-1)
Vaikonniementie 493
83900 Juuka
Puhelin: 050 359 29 09
Sähköposti: tuke.team.oy@gmail.com

2. Rekisteriasioita hoitava taho

Tuke team Oy
Vaikonniementie 493
83900 Juuka
Puhelin: 050 359 29 09
Sähköposti: tuke.team.oy@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Tuke teamin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena käsittelyn tarkoituksena on Tuke teamin ja asiakkaan välinen asiakassuhde. Tietoja käsitellään asiakkaan ja Tuke teamin väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Henkilötietoja käytetään:

Asiakkuuden ylläpitämiseen
Asiakaspalautteen, esitetilausten, yhteydenottopyyntöjen ja tarjouspyyntöjen käsittelyyn ja niihin vastaamiseen
Asiakassuhdeviestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen
Sähköisten verkkopalvelujen seurantaan ja tilastointiin palvelujen kehittämiseksi, markkinointitarkoituksiin ja asioinnin helpottamiseksi
Asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen
Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
Asiakaskokemuksen parantamiseen
Suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimuksiin


5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri voi koostua seuraavista tiedoista:

Henkilön nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Mielenkiinnon kohteet
Käyttäjän IP-osoite
Aikatiedot


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään tilauksen yhteydessä, palveluiden oston ja käytön yhteydessä, internetpalvelun lomakkeiden osiossa (esitetilaus, yhteydenottopyyntö, tarjouspyyntö, palaute), asiakaspalvelutapahtumien yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta. Asiakkaaseen liittyviä tietoja syntyy Tuke teamin tietojärjestelmiin myös palveluiden käytön yhteydessä. Tietoja päivitetään myös väestötietojärjestelmästä tai muista vastaavista ulkoisista tietolähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Tuke teamin, sen myyntiverkoston ja palveluiden tuotantoon osallistuvien lisäksi muille ulkopuolisille tahoille.

Asiakastietoja toimitetaan Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle vain henkilötietolain sallimilla tavoilla.

8. Evästeiden käyttö

Eväste on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä pieni tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Tuke teamin verkkosivulla käytetään evästeitä ja vastaavia tekniikoita sivuston ja palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen Tuke teamin tai sen kumppaneiden tarjoamissa palveluissa.

Evästeiden avulla Tuke team voi kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta kävijä on siirtynyt osoitteeseen, mitä verkkosivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään, päätelaitteesi käyttöjärjestelmä, mikä on tietokoneen IP-osoite. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää tunnistettuun käyttäjään, joka on esim. tilannut uutiskirjeen tai ilmoittautunut Tuke teamin tapahtumiin. Tällöin tietoja kerätään ja käsitellään tietosuojaselosteesta ilmenevin tavoin.

Voit halutessasi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimen asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.

Tuke teamin sivuilla on käytössä Google Analytics analytiikkatyökalu. Google Analytics sovellus käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkopalvelun liikenteestä, eikä tällaista tietoa yhdistetä yksittäiseen henkilöön. Voit estää seurannan Google Analyticsin opt-out -toiminnolla.

Tuke team voi käyttää sivustojen käytöstä kerättyä tietoa myös selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Tuke team voi luoda kohderyhmiä sen perusteella, millä Internet-sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet. Näille kohderyhmille Tuke team voi esittää niitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai sisältöä aiemman verkkokäyttäytymisen perusteella. Tuke team saattaa käyttää kohderyhmäsegmenttien luomisessa yhteistyökumppaneita sekä Tuke teamin ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Mikäli et halua, että mainontaa kohdennetaan kiinnostusalueidesi mukaan, voit estää kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti YourOnlineChoices-sivuston kautta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tuke teamin henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein Tuke teamin tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeutetut Tuke teamin työntekijät työtehtävän edellyttämällä tavalla ja Tuke teamin toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät yhteistyökumppanit.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Tuke team Oy, Vaikonniementie 493, 83900 Juuka. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen: Tuke team Oy, Vaikonniementie 493, 83900 Juuka. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa kuten suoramarkkinointi. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

13. Tekijänoikeus ja tavaramerkit

Näiden sivujen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Tuke Teamille. Tuke Team ja sen verkkosivuilla olevat merkit ja logot ovat Tuke Teamin ja sen edustamien tuotemerkkien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Sivuston ja niiden sisältämien tietojen käyttö henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Muutoin verkkosivuston sisällön tai niiden osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman Tuke tea etukäteistä kirjallista suostumusta.

14. Vastuut

Näiden verkkosivujen sisältö toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Näillä sivuilla esiintyvän tiedon tai palveluiden käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Tuke team ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta, eikä sivujen toimivuutta keskeytyksettömästi ja virheettömästi voida taata.

Tuke Team ei ole vastuussa mistään tarjoamansa verkkosivuston tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä eikä välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Tuke teamille. Tuke teamin vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

15. Linkit ja sosiaalisen median liitännäiset

Sivustoilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkopalveluihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebook, Instagram, YouTube). Tuke teamin sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään. Näihin Tuke teamin sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Tuke team ei ole vastuussa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai niiden käytöstä.